Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek je potřebný při legalizaci studny. Hydrogeolog musí nejprve vypracovat projekt geologických prací k povolení zkušebního vrtu. Po úspěšném provedení zkušebního vrtu je zapotřebí vypracovat hydrogeologický posudek, aby bylo možné studnu zlegalizovat a čerpat vodu.

Vzdálenosti navrhované studny od zdrojů možného znečištění určuje novela vyhlášky o požadavcích na využívání území č. 501/2008 Sb. Vyhláška stanoví např. vzdálenost od pozemní komunikace (dle zákona i polní cesty) 12 m pro málo propustné prostředí a 30 m pro propustné prostředí. Takto přísné liteře nelze mnohdy vyhovět a hydrogeolog smí v odůvodněných případech povolit výjimku.